Bc. Filip Konopka

Filip.Konopka@seznam.cz

Materiály ke cvičení předmětu Matematika A (B413001), VŠCHT

Podmínky zápočtu - maximálně 3 absence, alespoň 3x aktivita u tabule za semestr

Rozpis cvičení:

1. cvičení (17.9.) - vlastnosti funkcí - omezenost, prostota, monotonie, sudost/lichost

2. cvičení (21.9.) - opakování vlastností funkcí - úlohy na nakreslení grafu funkce s danými vlastnostmi a na vyčtení vlastností funkce z grafu

3. cvičení (23.9.) - funkce složená a určování jejich definičních oborů - domácí cvičení

4. cvičení (30.9.) - funkce inverzní, cyklometrické funkce - domácí cvičení II (na čtvrtek 7.10.)

5. cvičení (5.10.) - funkce inverzní, cyklometrické funkce (opakování, procvičování)

6. cvičení (7.10.) - limita a spojitost - domácí cvičení III (na úterý 12.10.)

7. cvičení (12.10.) - derivace - defnice a geometrický význam

8. cvičení (14.10.) - průběh funkce, procvičování derivací

9. cvičení (19.10.) - průběh funkce

10. cvičení (21.10.) - L'Hospitalovo pravidlo - domácí cvičení IV - řešené průběhy funkcí

11. cvičení (26.10.) - Taylorův polynom - domácí cvičení V

12. cvičení (28.10.) - Taylorův polynom, L'Hospitalovo pravidlo - procvičování

13. cvičení (2.11.) - Rovinné křivky

14. cvičení (4.11.) - procvičování (rovinné křivky, Newtonova metoda)

15. cvičení (9.11.) - Newtonova metoda

16. cvičení (11.11.) - Rovinné křivky - domácí cvičení VI

17. cvičení (16.11.) - Rovinné křivky - (kontrola domácího cvičení)

18. cvičení (18.11.) - Rovinné křivky, opakování kuželoseček (kružnice, elipsa, hyperbola, parabola) a odvození jejich rovnic - domácí cvičení VII

19. cvičení (23.11.) - Rovinné křivky - kontrola domácího cvičení

20. cvičení (25.11.) - úvod do integrálů, metoda substituce

21. cvičení (29.11.) - integrály - rozklad na parciální zlomky, integrály vedoucí na arctg

22. cvičení (30.11.) - integrály - rozklad na parciální zlomky a substituce, procvičování

23. cvičení (2.12.) - integrály

24. cvičení (7.12.) - integrály

25. cvičení (9.12.) - integrály - lichoběžníková metoda, objem rotačního tělesa

26. cvičení (14.12.) - homogenní diferenciální rovnice - separace proměnných

27. cvičení (16.12.) - diferenciální rovnice - metoda variace konstant a metoda integračního faktoru - domácí cvičení VIII

28. cvičení (4.1.) - lineární diferenciální rovnice se speciální pravou stranou

 

Aplikaci MS Teams si stáhnete zde. (přihlašovací údaje jsou stejné jako do sisu)

- videa s řešenými příklady v e-learningu (videopřednášky a řešené příklady)

- doporučená E-sbírka příkladů

Archiv cvičení matematiky A v ZS 2020/21

 

Sylabus předmětu

1. Funkce jedné reálné proměnné. Definiční obor, obor hodnot. Grafy elementárních funkcí jedné proměnné. Základní vlastnosti funkcí. Složená funkce.

2. Funkce inverzní. Funkce exponenciální a logaritmické. Goniometrické a cyklometrické funkce.

3. Spojitost funkce. Základní věty o spojitých funkcích. Limita funkce a posloupnosti.

4. Definice derivace. Geometrický a fyzikální význam derivace. Výpočet derivace. Diferenciál funkce. Fyzikální a geometrické aplikace derivací.

5. Lagrangeova věta o střední hodnotě a její důsledky. L´Hospitalovo pravidlo. Aproximace funkce Taylorovým polynomem. Vyšetření průběhu funkce.

6. Numerické řešení rovnice o jedné neznámé - Newtonova metoda. Parametrické rovnice rovinných křivek, tečný vektor ke křivce.

7. Primitivní funkce a její vlastnosti. Newtonova definice určitého integrálu, jeho vlastnosti a geometrický význam.

8. Výpočet určitého a neurčitého integrálu metodami per partes a substituce.

9. Integrace racionálních lomených funkcí. Nevlastní integrály. Numerická integrace – lichoběžníková metoda.

10. Riemannova definice určitého integrálu. Vybrané geometrické a fyzikální aplikace integrálu.

11. Diferenciální rovnice – základní pojmy, obecné a partikulární řešení. Metoda separace proměnných.

12. Lineární diferenciální rovnice 1. řádu. Metoda variace konstanty. Numerické řešení diferenciálních rovnic 1. řádu - Eulerova metoda.

13. Lineární diferenciální rovnice 2. řádu s konstantními koeficienty a speciální pravou stranou. Metoda odhadu.

14. Aplikace diferenciálních rovnic ve fyzice, chemii a biochemii.