Sbírky úloh (SŠ, VŠ)

Středoškolská sbírka úloh - J. Petáková: Příprava k maturitě a na přijímací zkoušky na vysoké školy, (SŠ)

Sbírka úloh a cvičení z matematické analýzy, Demidovič B.P. (VŠ),

Sbírka příkladů z pravděpodobnosti a matematické statistiky, FS VUT Brno (), doporučuji!Řešené příklady (VŠ)

Limity posloupností a funkcí- Řešení zkoušky z Matematické analýzy I, PedF UK, 30.1.2019

Definiční obory funkcí dvou proměnných

Trojný integrál, objem tělesa - příklad (Fubinionva věta a věta o substituci, válcové souřadnice)

Integrál - trigonometrická substituce t=tg(x/2) a její odvození

Průběh funkce f(x)=(x^2 + 1)*e^(-Ix+1I)) (zkouškový příklad z MA1 na MFF UK)

Průběhy funkcí f(x)=(3x-2)/2x^2, f(x)=(x^2)/(x-1), f(x)=arctan(1/x)

Průběh funkce f(x)=arccotg((x-2)/x)

Soustava lineárních diferenciálních rovnic s konstantními koeficienty

Obyčejná diferenciální rovnice se speciální pravou stranou - příklady, vysvětlení, cvičení

 

Řešené příklady a zadání písemek (SŠ)

Analytická geometrie lineárních a kvadratických útvarů, kuželosečky- vzor a řešení čtvrtletní písemky z matematiky pro 3. ročník gymnázia

Kombinatorika a pravděpodobnost, binomická věta, definiční obory funkcí dvou proměnných, určení inverzní funkce - vzor a řešení čtvrtletní písemky z matematiky pro 3. ročník gymnázia (komentář k příkladu 9: vyznačená plocha ve 3. kvadrantu nepatří do definičního oboru)

Čtvrtletní písemka pro 1. ročník SŠ - kvadratické rovnice, iracionální rovnice, nerovnice v součinovém a podílovém tvaru (zadání 3 různých variant)

Čtvrtletní písemka pro 3. ročník SŠ - Kombinatorika a pravděpodobnost, definiční obory funkcí dvou proměnných, určování inverzní funkce