RNDr. Filip Konopka

Sbírky úloh (VŠ)

Sbírka úloh z matematické analýzy - příklady ke cvičením na MFF UK, 1.-4. semestr (VŠ)

Sbírka příkladů z pravděpodobnosti a matematické statistiky, FS VUT Brno ()Řešené příklady (VŠ)

Limity posloupností a funkcí- Řešení zkoušky z Matematické analýzy I, PedF UK, 30.1.2019

Matematická ekonomie (VŠB) - průměrné a mezní veličiny, elasticita, kalibrace, metoda nejmenších čtverců (řešené zkouškové příklady)

Algebra 2, řešené zkoušky (MFF UK) - faktoralgebry, grupy, rozkladová a kořenová nadtělesa, Burnsideova věta

Teorie pravděpodobnosti 1, řešené zápočtové testy (MFF UK) - podmíněná střední hodnota, sčítatelnost skoro jistě, konvergence v distribuci, charakteristické funkce

Definiční obory funkcí dvou proměnných

Trojný integrál, objem tělesa - příklad (Fubinionva věta a věta o substituci, válcové souřadnice)

Integrál - trigonometrická substituce t=tg(x/2) a její odvození

Průběhy funkcí

Šikmé asymptoty (příklad)

Soustava lineárních diferenciálních rovnic s konstantními koeficienty

Obyčejná diferenciální rovnice se speciální pravou stranou - příklady, vysvětlení, cvičení

Soustava lineárních rovnic s parametrem (lineární algebra)

Greenova věta -křivkový integrál vektorového pole, příklad

Laplaceova transformace - řešení diferenciální rovnice metodou Laplaceovy transformace (příklady)

 

Řešené příklady a zadání písemek (SŠ)

Analytická geometrie lineárních a kvadratických útvarů, kuželosečky- vzor a řešení čtvrtletní písemky z matematiky pro 3. ročník gymnázia

Kombinatorika a pravděpodobnost, binomická věta, definiční obory funkcí dvou proměnných, určení inverzní funkce - vzor a řešení čtvrtletní písemky z matematiky pro 3. ročník gymnázia (komentář k příkladu 9: vyznačená plocha ve 3. kvadrantu nepatří do definičního oboru)

Čtvrtletní písemka pro 1. ročník SŠ - kvadratické rovnice, iracionální rovnice, nerovnice v součinovém a podílovém tvaru (zadání 3 různých variant)

Čtvrtletní písemka pro 3. ročník SŠ - Kombinatorika a pravděpodobnost, definiční obory funkcí dvou proměnných, určování inverzní funkce

Exponenciální rovnice - písemka, zadání i řešení

Čtvrtletní písemka pro 1. ročník SŠ - exponenciální rovnice, kubická rovnice, rovnice s absolutní hodnotou, grafy lineární a kvadratické funkce s absolutní hodnotou

Zadání projektů z matematiky pro 1. ročník SŠ

 

Další materiály

Conic sections (parabola, ellipse, hyperbola, circle and their properties) - prezentace o kuželosečkách v angličtině (F. Konopka) (pdf formát)

Izomorfní úlohy v kombinatorice (didaktika matematiky) - prezentace (F. Konopka) (pdf formát)

Doplňování na čtverec (didaktika matematiky) - prezentace (F. Konopka) (pdf formát)