RNDr. Filip Konopka

konopkaf@natur.cuni.cz

Materiály ke cvičení předmětu Matematika B1 (MS710P54) PřF UK

Rozpis cvičení (ZS 2022/23)

1. cvičení (týden 3. - 7.10.) - soustavy lineárních rovnic, Gaussova eliminace

2. cvičení (10.-14.10.) - vzájemná poloha tří rovin v prostoru, parametrické vyjádření přímky v R3 a roviny

3. cvičení (17.-21.10.) - lineární kombinace, lineární závislost a nezávislost, hodnost matice

4. cvičení (24.-28.10.) - determinanty a metody výpočtu

5. cvičení (31.10..- 4.11.) - determinanty, násobení matic

6. cvičení (7.11..- 11.11.) - inverzní matice, vlastní čísla a vlastní vektory

7. cvičení (14.11..- 18.11.) - vlastní čísla a vlastní vektory - domácí cvičení

8. cvičení (21.11..- 25.11.) - elementární funkce - definiční obory a obory hodnot, vlastnosti funkcí - domácí cvičení na definiční obory funkcí

9. cvičení (28.11..- 2.12.) - elementární funkce - lineární, kvadratické, exponenciální, logaritmické - opakování SŠ matematiky

10. cvičení (5.12.-9.12.) - elementární funkce - procvičování

11. cvičení (12.12.-16.12.) - cyklometrické funkce

12. cvičení (19.12.-23.12.) - limity (domácí cvičení)

13. cvičení (2.1.- 6.1.) - limity, výpočet objemu rovnoběžnostěnu a čtyřbokého hranolu

 

Zápočtové testy

Předtermín 22. 12. 2022 - Zadání - Řešení

1. termín 5. 1. 2023 - Zadání

 

Vzor testu nanečisto z lineární algebry

Domácí cvičení - úlohy z lineární algebry

Středoškolská sbírka úloh (pro opakování SŠ matematiky)

 

Požadavky ke zvládnutí předmětu

Plán cvičení a přednášek

 

Vzor zápočtového testu (s řešením)

Zápočtové testy z minulých semestrů

1. termín - 11. 1 .2022

2. termín - 18. 1 .2022

3. termín - 25. 1 .2022

4. termín - 1. 2 .2022

 

Doporučená skripta k předmětu - kapitoly z lineární algebry:

Determinanty

Vlastní čísla

Matice

Inverzní matice

Soustavy lineárních rovnic

 

Sylabus předmětu:

Vektory. Velikost vektoru, nulový vektor; směrové kosiny. Násobení vektoru číslem. Skalární součin.
Vektorový součin, smíšený součin. Lineární závislost, lineární kombinace vektorů. Dimenze, báze.

Základy lineární algebry. Matice a determinanty. Rovnost, součet, součin matic, násobení matice číslem.
Maticový zápis soustavy lineárních rovnic.

Determinanty. Subdeterminant, doplněk, rozvoj podle prvků některé řady. Sarrusovo pravidlo. Základní
vlastnosti a úpravy determinantu.

Matice inversní. Matice ortogonální. Norma matice. Hodnost matice.

Soustava m lineárních rovnic o n neznámých. Frobeniova věta. Gaussův algoritmus. Cramerovo pravidlo.
Homogenní soustavy. Princip iterační metody. Stabilita řešení.

Vektorové prostory. Dimenze, báze. Skalární součin. Norma. Lineární zobrazení. Vlastní čísla, vlastní
vektory (čtvercové matice).

Opakování a prohloubení vybraných partií ze středoškolské matematiky: funkce jedné proměnné -
goniometrické funkce, exponenciální funkce, logaritmická funkce, funkce inversní, cyklometrické funkce.

Úvod do limit.