RNDr. Filip Konopka

konopkaf@natur.cuni.cz

Materiály ke cvičení předmětu Matematika B1 (MS710P54) PřF UK

Podmínky zápočtu: Na konci semestru bude psán zápočtový test, přičemž k získání zápočtu je potřeba dosáhnout bodové hranice nad 60% (alespoň 30 bodů z 50). Docházka na cvičení je doporučená, ale nepovinná.

Rozpis cvičení (ZS 2023/24)

1. cvičení (3.10.) - soustavy lineárních rovnic, Gaussova eliminace

2. cvičení (10.10.) - soustavy lineárních rovnic mající nekonečně mnoho řešení, vzájemná poloha tří rovin v prostoru, parametrické vyjádření přímky v R^3 a roviny

3. cvičení (17.10.) - hodnost matice, lineární závislost a nezávislost vektorů

4. cvičení (24.10.) - determinanty, regularita matice

5. cvičení (31.10.) - inverzní matice

6. cvičení (7.11.) - vlastní čísla a vlastní vektory

7. cvičení (14.11.) - vlastní čísla a vlastní vektory

8. cvičení (21.11.) - test ze shrnutí lineární algebry - zadání

9. cvičení (28.11.) - elementární funkce - úvod

10. cvičení (5.12) - elementární funkce - kvadratické, lineární lomené, exponenciální, úprava výrazu

11. cvičení (12.12.) - funkce složené - definiční obory, obory hodnot, inverzní funkce

12. cvičení (19.12.) - limity funkcí

13. cvičení (2.1.) - limity funkcí

Předtermín zápočtového testu - zadání - řešení

 

Sady domácích úloh:

Lineární algebra - vzájemná poloha dvou rovin

Lineární algebra - soustavy lineárních rovnic

Lineární algebra - regularita matice

Lineární algebra - inverzní matice

Lineární algebra - determinanty

Lineární algebra - vlastní čísla a vlastní vektory

Lineární algebra - maticové rovnice

Funkce - kvadratické funkce

Funkce - elementární funkce, úprava výrazu

Funkce - inverzní funkce

Funkce - vlastnosti funkcí

Funkce - limity (bez použití L'Hospitalova pravidla)

Funkce - inverzní funkce k funkcím složeným

 

Požadavky ke zvládnutí předmětu

Plán cvičení a přednášek

 

Doporučené sbírky úloh:

Středoškolská sbírka úloh (k předmětu repetitorium středoškolské matematiky)

Sbírka úloh k matematika pro geoinformatiky, Milan Štědrý (1.část - opakování SŠ matematiky, diferenciální a integrální počet funkce jedné proměnné)

 

Doporučená skripta k předmětu - kapitoly z lineární algebry:

Determinanty

Vlastní čísla

Matice

Inverzní matice

Soustavy lineárních rovnic

 

Zápočtové testy z minulých semestrů

ZS 2022/23

0. termín 22. 12. 2022 - Zadání - Řešení

1. termín 5. 1. 2023 - Zadání

 

ZS 2021/22

1. termín - 11. 1 .2022

2. termín - 18. 1 .2022

3. termín - 25. 1 .2022

4. termín - 1. 2 .2022

 

Archiv cvičení (ZS 2022/2023)

 

Sylabus předmětu:

Vektory. Velikost vektoru, nulový vektor; směrové kosiny. Násobení vektoru číslem. Skalární součin.
Vektorový součin, smíšený součin. Lineární závislost, lineární kombinace vektorů. Dimenze, báze.

Základy lineární algebry. Matice a determinanty. Rovnost, součet, součin matic, násobení matice číslem.
Maticový zápis soustavy lineárních rovnic.

Determinanty. Subdeterminant, doplněk, rozvoj podle prvků některé řady. Sarrusovo pravidlo. Základní
vlastnosti a úpravy determinantu.

Matice inversní. Matice ortogonální. Norma matice. Hodnost matice.

Soustava m lineárních rovnic o n neznámých. Frobeniova věta. Gaussův algoritmus. Cramerovo pravidlo.
Homogenní soustavy. Princip iterační metody. Stabilita řešení.

Vektorové prostory. Dimenze, báze. Skalární součin. Norma. Lineární zobrazení. Vlastní čísla, vlastní
vektory (čtvercové matice).

Opakování a prohloubení vybraných partií ze středoškolské matematiky: funkce jedné proměnné -
goniometrické funkce, exponenciální funkce, logaritmická funkce, funkce inversní, cyklometrické funkce.

Úvod do limit.