RNDr. Filip Konopka

konopkaf@natur.cuni.cz

Materiály ke cvičení předmětu Matematika C1 (MS710P56) PřF UK

Rozpis cvičení (ZS 2022/23)

1. cvičení (6.10.) - Gaussova eliminace, vzájemná poloha tří rovin v prostoru, soustavy lineárních rovnic

2. cvičení (13.10.) - vzájemná poloha tří rovin v prostoru, parametrické vyjádření přímky v R3 a roviny

3. cvičení (20.10.) - lineární závislost a nezávislost vektorů, hodnost matice, determinant

4. cvičení (27.10.) - determinanty a metody výpočtu

5. cvičení (3.11.) - inverzní matice (Gauss-Jordanova metoda, metoda algebraických doplňků), opakování lineární algebry

6. cvičení (10.11.) - vlastnosti funkcí, určování definičních oborů a oborů hodnot, limity

(17.11. cvičení odpadlo - státni svátek)

7. cvičení (24.11.) - elementární funkce - domácí cvičení na definiční obory funkcí

8. cvičení (1.12.) - derivace a jejich využití, aplikační úlohy, vztah 1. derivace a monotonie, vztah 2. derivace a konvexity

9. cvičení (8.12.) - derivace - procvičování

10. cvičení (15.12.) - průběh funkce

11. cvičení (22.12.) - integrály - výpočet obsahu rovinného obrazce

12. cvičení (4.1.) - integrály - výpočet obsahu rovinného obrazce, objemy rotačních těles

 

Domácí cvičení - úlohy z lineární algebry

Vzor testu z lineární algebry 6.12.

 

1. termín 5. 1. 2023 - Zadání

 

Zápočtové testy z minulého semestru:

1. termín 17.5. - zadání - řešení

2. termín 24.5. - zadání

3. termín 31.5. - zadání - řešení

7. termín 28.6. - zadání - řešení

 

Vzor zkoušky z loňského roku

Doporučená sbírka úloh (pokrývá vše, co je probráno v tomto předmětu a mnohem více)

Středoškolská sbírka úloh (pro opakování SŠ matematiky)

 

Integrály

Domácí cvičení 1 - rozklad na parciální zlomky, určitý integrál

Domácí cvičení 2 - aplikace určitého integrálu

 

Doporučená skripta k předmětu + sbírka úloh

Limity

Derivace

Integrály

Lineární algebra

 

Teorie - Kapitoly z lineární algebry:

Determinanty

Vlastní čísla

Matice

Inverzní matice

Soustavy lineárních rovnic

 

Teorie - Kapitoly z diferenciálního a integrálního počtu:

Limity

Derivace

Integrály

 

Podmínky zápočtu: Na konci semestru se bude psát zápočtový test. Ke splnění zápočtu je nutné získat alespoň 60% z celkového počtu bodů. Úcast na cvičení není povinná, ale dopuručená.

 

Sylabus předmětu:

Lineární algebra: Vektorový prostor, lineární kombinace vektorů, vektory lineárně závislé/nezávislé, báze, dimenze. Skalární součin, délka vektoru. Vektorový součin. Typ matice, stupňová matice, transponovaná matice, symetrická matice. Hodnost matice. Operace s maticemi. Determinant, vlastnosti determinantu, rozvoj determinantu podle řádku/sloupce, Sarrusovo pravidlo. Matice singulární/regulární. Cramerovo pravidlo. Inverzní matice. Vlastní čísla matice a příslušné vlastní vektory. Soustavy lineárních rovnic, Gaussova eliminace.

Reálné funkce reálné proměnné: Složená funkce, prostá funkce, inverzní funkce, funkce cyklometrické. Funkce konvexní/konkávní. Lokální/globální maximum/minimum funkce. Limita funkce, spojitost funkce. Derivace, diferenciál. Tečna a normála ke křivce (grafu funkce). L'Hospitalovo pravidlo. Vyšetření průběhu funkce.

Integrální počet funkce jedné reálné proměnné: Primitivní funkce (neurčitý integrál), integrace per partes, substituce, užití rozkladu na parciální zlomky. Riemannova/Newtonova definice určitého integrálu. Nevlastní integrály. Numerická integrace. Aplikace určitého integrálu.

Diferenciální rovnice prvního řádu: Separace proměnných a variace konstanty.